Informatsiooni lugemine energiaväljast

veebruar 26, 2015

Mis on informatsioon?

Kõik, mida maailmast teame ja millesse usume, põhineb informatsioonil. Informatsiooni oleme saanud, saame ning hakkame saama meid ümbritsevast maailmast. Just seetõttu võibki eeldada, et informatsioon on see lähtepunkt, see esmane tasand, millest saab alguse meie elu. Nii on öeldud ka Piiblis: „Alguses oli Sõna…”, s.t. alguses oli informatsioon. Kuigi informatsioonist on kirjutatud tohutul hulgal raamatuid, pole sellele kindlat määratlust.

Michael Bucklandi (UC Berkley Informatsiooni Kooli emeriitprofessor) tüpoloogia eristab informatsiooni mõiste käsitlemisel kolme kategooriat (1991):
  • Informatsioon kui protsess, mis tähistab informeerimist, infoedastust ja näitab inimese teadmiste seisundi muutumist.
  • Informatsioon kui teadmine, mis peegeldab esimeses kategoorias omandatut.
  • Informatsioon kui „asi“, mis viitab informeerivatele andmetele.


Mis vahe on informatsioonil ja andmetel? 

  • Informatsioonil iseenesest puudub vorm, see tekib alles esituse ehk andmete kaudu.
  • Erinevalt andmetest on informatsioonil tähendus, olulisus ning eesmärk.
  • Andmed muutuvad informatsiooniks, kui nende looja lisab neile tähenduse.

Mis on energia?

Et aga andmetest saab konkreetne teadmus („asi“), mis protsessi (infoedastuse) mõjul viib teadmis(t)eni toimub füüsikalises mõttes andmete liigutamine, mis kokkuvõttes võrdub pingutusega. Igasugune pingutus on töö, aga töö või toimingu tegemiseks on tarvis energiat. Seega informatsioon on käivitusmehhanismiks energia avaldumisele, olles sisuliselt nagu programm. Informatsiooni edasikandmiseks on vajalik energia.

Energia ja informatsioon on vastastikku seotud. Ei saa olemas olla energiat ilma informatsioonita ja informatsiooni ilma energiata. Kuid energia pole mitte kunagi abstraktne, ta kannab endas alati informatsiooni ning olenevalt selle info iseloomust, omab ühtesid või teisi omadusi.

Vaatleme nüüd elu ja inimest energeetilisest seisukohast. Inimene koosneb eri tiheduse ja omadustega energiavooludest. Kõige tihedam energeetiline substants inimeses on tema luud, liikmed ja kõige peenem, mis allub veel meie mõõtsüsteemidele, on gaasid (aga isegi mõtteid on juba püütud mõõta). Iga energiavool sisaldab vastavat informatsiooni. Seega on inimkeha, aga nagu ka muud kehad: õis, puu, rohukõrs jne, jaotatud põhikomponentideks, milleks on energia ja informatsioon. Ainus erinevus sinu ja puu vahel seisneb informatsiooni ja energia sisalduse erinevuses teie kehades. Materiaalsel tasemel olete te mõlemad, sina ja puu, moodustatud ühtedest ja samadest ringkäigus liikuvatest elementidest: peamiselt süsinikust, vesinikust, hapnikust, lämmastikust ja teistest elementidest pisitillukestes kogustes. Seepärast ei erinegi sina ja puu mitte süsiniku või vesiniku või hapniku poolest. Tegelikult vahetate sina ja puu ju teineteisega lakkamatult oma süsinikku ja hapnikku. Järelikult erinete teie kaks energia ja informatsiooni poolest.

Mis on vibratsioon?

 Informatsioon kandub energia toimel edasi vibratsioonina. Vibratsioon on väikese amplituudiga mehaaniline võnkumine.

Vibratsioon koosneb lainetest, millel on sagedus ja mille sagedust saame mõõta täisvõngetes. Seega koosneb vibratsioon lainetena edasikanduvast informatsioonist, mille edastamise kiirust saame mõõta sagedusena.

Mis on laine, võnkeperiood ja võnkesagedus?

Võnkumise kulgevat liikumist nimetatakse laineks. Laine põhitunnuseks on energia edasikandmine.

Võnkeperiood on väikseim ajavahemik, mille järel keha liikumine kordub. Ühikuks on sekund.
Võnkesagedus on võrdsete ajavahemike tagant korduvate arv ajaühikus ehk võnkeperioodis. Sageduse ühik on herts (Hz): 1 sündmus sekundis on 1 herts. Nt pendli sagedus on 1 Hz siis, kui pendel teeb 1 sekundi 1 täisvõnke (täisvõnge- pendli liikumine ühest amplituudasendist teise ja samasse tagasi).

Faas on punkt, kuhu laine on oma võnkerännakutel jõudnud. Lained on "ühes faasis" siis, kui nad mõlemad jõuavad aineharjale või lainepõhja samaaegselt; ei ole tähtis, kas neil on seejuures sama või erinev sagedus. "Ühes faasis" tähendab sedasama, mis "sünkroonis".

Lainete üks tähtsamaid omadusi on see, et nad on informatsiooni kodeerijad ja kandjad. Kui kaks lainet on ühes faasis ja kattuvad üksteisega - see tähistatakse tehnilise terminiga "interferents" - siis on lainete kombineeritud amplituud suurem kui kummagi laine amplituud eraldi võetuna. Signaal muutub tugevamaks. Selle tulemusel tekib infojälg ehk infovahetus, mida nimetatakse "konstruktiivseks interferentsiks". Kui üks laine jõuab harjale hetkel, mil teine laine läbi lainepõhja, siis need lained neutraliseerivad üksteist - seda protsessi nimetakse "destruktiivseks interferentsiks". Pärast põkkumist sisaldavad mõlemad lained kodeeritud energia kujul üksteise kohta informatsiooni, muuhulgas kogu seda informatsiooni, mida teine laine sisaldab. Interferentsimustriga kaasnev pidev informatsiooni akumuleerimine ning lained võivad mahutada praktiliselt lõputul hulgal informatsiooni.

ENERGIA JA INFORMATSIOONI AVALDUMINE

“Kui soovid avastada universumi saladusi, siis mõtle energia, sageduse ja vibratsiooni peale,“ ütles Nikola Tesla. Tänaseks on tema väide leidnud kinnitust ka teaduslikult. On fakt, et kõik, sealhulgas meie kehad, koosnevad energiast, mis vibreerib erinevatel sagedustel.

Albert Einstein tõestas samuti, et kõik on tehtud energiast. Energia on võnkumine ehk vibratsioon ja teadus on näidanud meile, et on olemas palju erinevaid vibratsioonivahemikke. Näiteks teame, et on olemas nähtav valgus, aga on olemas ka palju erinevaid valguskiirgusi, mida meie silmad ei ole võimelised nägema. Einstein näitas meile, et universum on energiasageduste kontiinum, kuid mõned neist sagedustest ei ole tuvastatavad meie meelte või teaduslike instrumentide abil.

Tänapäeva teadus on selgitanud, et kogu materiaalne universum on energiast tehtud. Teadus on selgitanud ka seda, et energiat ei saa luua ega hävitada. Mateeria on erilisel moel struktureeritud energia (näiteks elementaarosakesteks, aatomiteks, molekulideks) ja seda juhib informatsioon. Energia võib muutuda mateeriaks, samuti nagu ka mateeria muutub energiaks. Võib öelda, et mateeria on tihenenud energia.

Einsteini erirelatiivsusteooria seob energia ja massi jäävuse seaduse üheks. Seda väljendab võrrand kujul E= mc2, kus kus E on energia, m mass ja c on valguse kiirus vaakumis. Massi ja energia ekvivalentsuse tõttu võib mass muutuda energiaks ja vastupidi.

Selline  energia säilitamise seadus kinnitab, et energia ei kao kunagi ega kuhugi, vaid muundub ühest olekust teise:
  • ookeanide vesi muundub veeauruks, mis on samuti üks energialiike
  • ülespoole liikudes muutub veeaur pilvedeks, seejärel allasadavaks vihmaks– jällegi üks energialiik: toimub vaid muundumine.

Kogu maailm on informatsioon ja energia, mis pidevalt tsirkuleerib ümber meie, muutub ja on vahetusprotsessides kõigi ja kõigega. Laiemalt mõeldes, kogu universum on oma põhiloomuselt energia ja informatsiooni liikumine.

Kuna kogu energia vibreerib ja võngub erinevate sagedustega, siis vähemalt atomaarsel tasandil koosneb inimese keha tegelikult vibreeriva energia erinevatest liikidest. Inimese füüsiline keha on aine, millel on mass ja maht. Einsteini ja kvantfüüsika seisukohast lähtudes on biokeemilised molekulid, millest koosneb füüsiline keha, tegelikult vibreeriva energia vorm.

Inimese keha koosneb süsteemidest – närvisüsteem, vereringesüsteem, seedesüsteem, immuunsüsteem - ja süsteemid omakorda organitest. Ja iga organ koosneb tohutust hulgast rakkudest, mille moodustavad tuum jt. organellid. Rakutuumas asub DNA ja RNA. Igal raku osakesel on oma funktsioon ja roll: rakk on väikseim kehas tegutsev üksus, rakud on pidevas vibratsioonis, laienedes ja kokku tõmbudes, vibratsioon loob iga raku ümber energiavälja. Kogu raku sisemust nimetatakse aineks. Kui rakk pidevalt vibreerib ja kokku tõmbub, muundub raku sisemuses asuv aine energiaks rakust väljaspool olevas ruumis. Raku laienedes muundub rakust väljaspool olev energia taas rakusiseseks aineks.

Ka sinu füüsilist keha ümbritseb energiaväli, mis ulatub kehast väljasirutatud käte kaugusele. See on nii infokeskus kui ka ülitundlik tajusüsteem. Me “suhtleme” pidevalt selle süsteemi abil kõigega enda ümber, see on omamoodi teadvuslik elekter, mis saadab ja võtab vastu inimkehade sõnumeid. Neid energiavälja sõnumeid me tajumegi intuitiivselt.

Kuna kõik on energia, siis siit järeldub, et kõigil tunnetel on spetsiifiline vibratsioon. Elamused, mis kannavad meie emotsionaalset energiat energiaringes, on: mineviku- ja praegused suhted, nii isiklikud kui ka tööalased; tugevad või traumaatilised läbielamised ja mälestused; omaksvõetud uskumused ja suhtumised, kaasa arvatud kõik vaimsed tõekspidamised ja ebausk. Nende läbielamistega kaasnevad emotsioonid (informatsioon) kodeeritakse meie kehasse ja neil on oma osa rakukoe moodustamisel, mis seejärel loob neid emotsioone peegeldava energia. Et ehk meie hoiakud, suhtumine ja mõtted on energia, millel on oma vibratsioonisagedused. Seega koosneme me tervenisti informatsioonist, mis ongi meie energeetiline-, mentaalne- ja emotsionaalne struktuur, mis sisaldab tohutu suurt hulka sellega seotud infot.

Energiaväljad on olemas kõigil materiaalse maailma esemetel ja olenditel. Mõnedes on neid rohkem, teistes vähem. Inimeste füüsilisest kehast väljaspool asuvat energiavälja nimetatakse auraks.

Aura ümbritseb inimese keha, nagu tulekuma küünlatahti. Auraväli on mitmetasandiline vibreeriv struktuur inimkehas ja selle ümber. Auraväli ulatub igas mõõtmes isikliku keharuumi pinnast kõigisse suundadesse umbes 5 cm kuni 8 meetri kaugusele.

Teadlased on sisukohal, et ühtne energiaväli koosneb kas teadusele tundmatutest energialiikidest või peenema võnkesagedusega ainest. Aura on olemas igal pool, kogu ruumis, nii elus kui ka eluta aines ja seob neid nõnda omavahel. Aura on "vibratsiooniline kest", peenenergiaväli ehk elektromagnetväli, mis ümbritseb kehasid, peegeldades ainevahetuslikke ja psühholoogilisi protsesse. Sellele on omased teatavad tunnusjooned, näiteks värv, intensiivsus, ulatuslikkus. See kirjeldab kogu meie eksistentsi, selle struktuuri iseloomustab pidev muutumine, mida mõjutavad sisemised ja välised tegurid. Auraväli on interaktiivne, võttes ja eraldades energiat. Seepärast suudadki sa tajuda inimesi või lugeda nende personaalsust, kui nad satuvad sinu auravälja.

Te võtate  pidevalt vastu vaimse energia voolu, mis voolab teie hinge. Teie hing väljendab seda energiat läbi oma mõtete, tunnete ja tegude. Energia väljendamise protsessis muudetakse see energia vastavalt teie teadvuse seisukorrale.

Aura talletab endas energiavooluna informatsiooni ning tema uurimine annab olulist infot meie mõtete ja tunnete kohta. Inimese aura on munakujuline, see ulatub peast ülespoole ja jalgadest allapoole, kõhust ettepoole ja seljast tahapoole, seega kattes ja kaitsetes kogu keha. Mõne inimese aura on suhteliselt väike, tema füüsilisest kehast mitte just väga kaugele ulatuv, teisel aga jälle suur ja igas suunas kiirgav. Tavaliselt ulatub aura umbes meetri jagu inimkehast ülespoole, ette ja taha ning veidi vähem allapoole.

Auravälja talletunud mõtted, tunded, kogemused on energeetilised jäljed („psüühilise energia jäljed“) ehk unikaalsed elektromagnetilised sagedused isiku energiaväljas, moodustades energeetilise keele/koodi, mis sisaldab otseselt ja sümboolselt informatsiooni, mida sensitiiv suudab lugeda.

Otsene informatsioon. Näiteks kui oletada, et sul oli algkoolis matemaatikaga probleeme. Teadmine, et kaksteist on tosin, ei sisalda endas tavaliselt emotsionaalset laengut, mis mõjutab rakukudede tervislikku seisundit (st tegu on alles andmetega). Teisest küljest, kui õpetaja alandas sind, sest sa ei teadnud seda fakti, siis on see kogemus rakke kahjustava emotsionaalse laenguga (andmehulgast tekkis informatsioon), kui sa hoiad täiskasvanuna sellest mälestusest kinni või kasutad seda vahendina, millega kindlaks määrata, kuidas kriitikasse, võimu esindajatesse, haridusse ja ebaõnnestumisse suhtuda (informatsioon liigub energiavoolu mõjul ja on talletunud informatsioonina sinu auravälja). Sensitiiv võib üles korjata otsese kujutluspildi sinu kõnelusest õpetajaga või mõne muu negatiivse sümboli, mis on selle elamusega seotud.

Sümboolne informatsioon. Mõnikord on energiast saadud muljed sümboolsed. Näiteks ühe hingamisraskustega patsiendi puhul tekkis mul sümboolne kujutluspilt, et ta seisis karistussalga ees ja talle tulistati otse südamesse. Tegelikult ei olnud temaga seda juhtunud, kuid vaatamata suurele hulgale meditsiinilistele analüüsidele ei suudetud tema seisundi füüsilist põhjust kindlaks teha. Kui rääkisin saadud muljest, jutustas mees, et naine oli teda mitu korda teiste meestega petnud ning et naise teguviis tekitas temas just südamesse tulistamise tunnet. Tunnistades emotsioone, mida ta varem oli püüdnud eirata, suutis mees lahendada nii oma tervise- kui ka abieluprobleemid.

Minnes tagasi energia jäävuse juurde, siis energiat ei saa luua aega hävitada; teda saab ainult teise energiavormi ümber muuta. Selle fakti tähtsus on selles, et inimolendite poolt genereeritud energia ei kao lihtsalt ära. Osa inimolendite poolt genereeritud negatiivsest või positiivsest energiast jääb nendega. Välja tasandil on kogu info inimesega kogu aeg kaasas.

Põhjusel, et energiat saab iseloomustada võnkumisena, siis saab omistada energiale ja tema osakestele lõpmatult palju erinevaid kvaliteedi ja kvantiteedi näitajaid – sageduskõverate kujud, võnkesagedused, lainepikkused, liikumiskiirused, liikumisesuunad, esinemissagedused, polaarsus jms, mis annavad arvutult eritasemelisi energiaid. Aura koosneb mitmest kihist, mille iga kiht läbib temast allpool olevaid kihte, moodustades ühtse kogu keha ümbritseva terviku. Kehale kõige lähemal olev kiht on eeterlik keha, mis peegeldab kõige enam füüsilise keha olekut, sellele järgneb emotsionaalne keha, mis, nagu nimigi ütleb, peegeldab meie tundmusi ja emotsioone. Kolmandaks aurakihiks on vaimne keha, mis on seotud meie mõttetegevusega. Astraalne kiht neljanda kihina on seotud armastuse ja suhetega. Neile järgnevad aura välimised kolm kihti: eeterlik mudel, taevalik keha ja kroonmudel. Aurade uurijate seas on aurakihtide täpse terminoloogia vallas lahkarvamusi.


ÜLDINE INFOVÄLI 

Pole olemas sellist asja nagu aeg.
Minevik, olevik ja tulevik leiavad aset samal ajal.
(McTaggart, L. „Väli“)

Kuna energia ei kao ega teki juurde, vaid jääb ilmaruumi alles, tekib informatsiooni reservuaar. Terve olemasolev meie ruumis on tegelikult ju vaid üks tasapinnaline osakeste kajastus. Iga füüsiline objekt on moodustatud infost, mida kannavad osakesed, mis moodustavad meie kehad, meid ümbritseva nähtava maailma. Infoväli on meie sees, meie kõrval ning kõikjal. Terve universum ongi üks suur infoväli, iga energiaosake kannab endas teatud osa globaalsest infost, kõigest olnust ja olemasolevast. Seda nimetatakse ka Nullpunktiväljaks.

Peale selle, et nullpunktiväli sisaldab tohutu hulga energiat, on ta ka infokandjaks. Seda tänu lööklainetele, mida nimetatakse kvant-vaakumlaineteks.

Inimese närvisüsteem pole mitte ainult suuteline saama teadlikuks omaenese kvantvälja informatsioonist ja energiast, vaid kuna inimese teadvus on oma suurepärase närvisüsteemi tõttu lõpmatult elastne, siis suudad sa ka teadlikult muuta informatsioonisisu, mida tekitab su füüsiline keha. Sa võid teadlikult muuta omaenda kvantmehaanilise keha energia- ja informatsioonisisu, ja seega mõjutada oma avardunud keha - oma keskkonna, oma maailma - energia- ja informatsioonisisu ja panna selles asju avalduma.

Kogu maailma või Universumi informatsiooni kogumit tuntakse ka nimetuste all üldine infoväli, teadvusväli, ka kvantväli ehk nullpunktiväli. Laialt levinud arvamuse järgi jäävad infovälja alles kõik teadmised, teod, tegematajätmised, sõnad ja mõtted - ühise nimetajaga energia - mis kunagi loodud.

Infoväli kui selline, ei ole tegelikult mingi eraldiseisev substants, milles käia ja sealt teadmisi ammutada. Infoväli on tegelikult lihtsalt teatud sagedus meie ilmaruumi moodustavas aines, kus on võimalik ennast pigem häälestada teatud infole ning siis läbi selle häälestumise kokku koguda infokillud üle terve universumi tolle sündmuse kohta.

Lühidalt öeldes – sinu mõtted ja mälestused on kontsentreeritult salvestunud sinu keharakkudes ja sinu kehaenergias, ent veidi hajutatult üle terve universumi.

Mateeria koosneb elementaarosakestest nagu prootonid, neutronid ja elektronid, mis omakorda koosnevad veel väiksematest osakestest, mida nimetatakse kvarkideks. Energia moodustavad jõud, mis samuti koosnevad osakestest. Energiakanal kannab informatsiooni jõuosakeste kujul. Need osakesed on vahetuses mateeria osakestega. Näiteks elektromagnetilise jõu kandjateks on footonid.

Nullpunktiväli on allpool kogu mateeriat asetsev väli, millega materiaalne maailm igal hetkel ühenduses on. See väli tekib aatomisiseste osakeste omavahelise suhtluse tulemusena ning selle välja kaudu oled sa kõikide asjadega maailmas ühenduses. See väli võimaldab selgeltnägijatel näha 1000 km kaugusele ning samuti võimaldab see väli selgitada kaugtervendamist ning muidu müstika alla klassifitseeritavaid nähtuseid.

Nullpunktivälja olemasolu viitab sellele, et kogu universumis leidu v energia on omavahel ühenduses lainetega, mida leidub igal pool ajas ja ruumis ning mis võivad kanduda lõpmatult kaugele, sidudes universumi ühe osa kõikide teiste osadega.

Ei lühi- ega pikaajaline mälu ei salvestu üldse mitte ajus vaid on talletatud nullpunktivälja. Aju on lihtsalt mehhanism, mille abil on võimalik tegelikku salvestisse – infovälja – talletatud infot välja otsida ja lugeda.  Sünnipäraselt oskavad seda kõik inimesed, kuid valdaval enamikul need võimed hääbuvad.

KUIDAS "LUGEDA" INFORMATSIOONI ÜLDISEST INFOVÄLJAST?

Ega see „lugemisoskus“ olegi otseselt lugemise või vaatamise oskus, pigem inimese võime häälestuda infot kandva energia vibratsioonile.

Arengubioloogias tuntud termin “morfogeneetiline väli” tähistabki seda rakkude teket ja sisemist koostööd koordineerivat jõudu. Cambridge Ülikooli biokeemik Rupert Sheldrake laiendas seda ideed nii, et rakusisene DNA toimib nagu antenn, mis sellest morfogeneetilisest väljast juhendeid vastu võtab. Ja spekuleeritakse, et organiks, mis on võimeline selle välja ja kõikide keharakkudega DNA tasandil elektromagnetimpulsside läbi suhtlema on käbinääre.

Käbinääre tekitab ja võtab vastu torsioonvälja ehk – torsioon on spin- ehk pöörisväljad „peenmateriaalses maailmas“, mis kannavad informatsioonilist vastasmõju. Torsioonväljad on heaks seletuseks telepaatiale, telekineesile, distantsilt ravimisele jne.

1886. aastal leidsid kaks anatoomi H. W. De Graff ja E. Baldwin Spencer üksteisest sõltumatult, et käbikeha on justkui rudimentaarne silm, kuna sellel on kõik tavalise silma olulised omadused: pigmendiga võrkkestarakud ümbritsevad sisemust, mida täidab läätselaadne mass. Hilisemad katsed on tõestanud, et see reageerib valgusele nii otseselt kui ka kaudselt silmade kaudu vastuvõetava närvisignaali kaudu. Ei saa olla kokkusattumus, et India joogide ja teiste iidsete traditsioonide pühad tekstid on viidanud käbikehale kui intuitsiooni silmale või kolmandale silmale.

Antiik-Kreekas peeti käbinääret “tarkuse silmaks”, mis võimaldab meile juurdepääsu mõtteväljadele (Realms of Thought).

MIDA "LOETAKSE" INFOVÄLJAST JA KUIDAS?

Ootamatu ülevaade või loovus – paljud inimesed kogevad tunnet, kui nad on kõige loovamad, justkui informatsioon tuleks kuskilt mujalt ja lihtsalt voolaks neist läbi. See võib olla saavutatud kui inimene tõstab oma vibratsioonitaset silmapilkselt ja saavad seeläbi ühenduse Nullpunktiväljas asuva teadmiste reservuaariga.

Aura lugemine, selgeltnägemine – lugeja liigub kõrgemale teadvusetasandile, et tõsta oma vibratsiooni selleks et resoneerida koos Nullpunktiväljaga ja saada seeläbi ligipääs andmetele, mida soovitakse lugeda kui ka lugeda inimese energiakeha.

Kanaldamine – kanaldaja tõstab oma vibratsiooni et ühenduda energiakehadega, mis on juba taasühinenud Nullpunktiväljaga ja resoneerivad seal väga kõrgel tasemel.

Mõtete lugemine – lugeja tõstab oma vibratsiooni, et ühilduda subjekti energiaväljaga ja siseneb tema mõtetesse.

Psühhomeetria – praktika, kus hoitakse mingit eset ja „loetakse“ selle mineviku või oleviku informatsiooni. Tajuja saab informatsiooni Nullpunktiväljast ühildudes objekti resonantsi (oma-võnkesagedusega) ja inimesega, mida/keda loetakse.

Déja vu – inimesel on silmapilkne ühendus Nullpunktiväljaga, saades tuleviku informatsiooni, mis lõpuks tuleb.

Sünkroonsus, tähenduslik kokkusattumus – indiviid tõstab oma vibratsiooni sagedust, et ühilduda Nullpunktiväljaga ja saadab sõnumi keerlema üle Universumi. See mõttesaadetis resoneerib, tõmbab tagasi ihaldatud või soovitud informatsiooni, inimese või allika.

Hinged – kõrgelt laetud hingede energiakehad, kes on ikka veel kinni oma valusates või maandatud mälestustes. Nad ei ole suutnud tõsta veel oma vibratsioonitaset piisavalt, et lahkuda.

Kaugvaatamine – saaja resoneerib läbi Nullpunktivälja et ühilduda/ häälestuda signaali saatja energiaväljaga (energiakehaga).

Eelmiste elude kogemused – eelmiste elude uuesti läbikogemine on võimalik tänu sinu praegusesse energiakehas olevate eelmiste elude mälestuste jäänuste tõttu.

Fantoomjäsemed - mitmed amputeeritud kogevad kaotatud jäsemes valu. See toimub seetõttu, et jäsemete energia on ikka veel alles.

Väljaspool keha kogemused – sündmus või emotsioon põhjustab astraalkeha – mis jääb ühendatuks füüsilisega kehaga „hõbedase juhtme“ abil – reisimist läbi Nullpunktivälja, et külastada minevikku, olevikku ja tulevikku.

Sünnieelne mälu – mõned inimesed mäletavad hüpnoosi või teiste kõrgete teadvusetasemete juures detaile emaüsast või ema poolt vaadatuna sünnieelseid hetki. See on võimalik täieliku teadvustamise seisundis, kus informatsiooni kogutakse jällegi energiaväljast.
Surma-lähedane kogemus – kui surm läheneb inimese hingele, siis tema vibratsioon tõuseb järsult, lubades teadvusel „avada uks“ Nullpunktivälja. See juhtub nii, kui paljud näevad justkui oma elu möödumas ühes silmapilgus. Kui inimesi kutsutakse tagasi nende maisesse reaalsusesse, siis nende vibratsioon alaneb ja energiakeha pöördub tagasi Maale.

Nullpunktiväli. Lõputu energiaallikas.
Kõik on lained. Kõik on vibratsioon.
Vibratsioon kontrollib meie maailma.
Maailm suhtleb vibratsiooni kaudu.
Me tajume maailma vibratsiooni kaudu.


Kas sulle meeldis see lugemine?

Sulle võib huvi pakkuda ka

0 kommentaari